Nettverkskonferanse 10. januar 2023,

Hotell Terminus, Bergen

 

Målsettingen med konferansen:

 Å formidle forskningsbasert kunnskap om betydningen av åndelig omsorg innen eldreomsorg og psykisk helse, samt dele, drøfte og reflektere over hvordan det kan være mulig å bedre kvaliteten i klinisk praksis.

 

Program:

09.00 – 09.30: Registrering og kaffe/te

09.30 – 09.40: Åpning Brede Aasen – klinikkdirektør, Psykiatrisk klinikk 

09.40 – 10.00: Åndelig omsorg i sjukepleie og helsefag; hva, hvorfor og hvordan v/ Tove Giske, professor, VID, fakultet for helsefag 

10.00 – 10.20: Kunnskapsimplementering og kvalitetsutvikling av praksis – fra festtaler til reell endring. Hva skal til? v/Linda Rykkje, førsteamanuensis, VID, fakultet for helsefag 

10.20 – 10.40: Å være en rollemodell – veiviser i klinisk praksis v/Britt Moene Kuven, førstelektor, VID, fakultet for helsefag 

10.40 - 11.00: Å arbeide med pasientfortellinger v/Oddgeir Synnes, førsteamanuensis, SDP, VID 

11.00 – 11.15: Pause 

11.15 – 12.15: Arbeidsverksted 1: Hvordan ta i bruk kunnskapen i praksis

12.15 – 13.15: Felles lunsj med posterutstilling – fokus på gode erfaringer

 

13.15 – 14.30: Arbeidsverksted 2: Samarbeid om god praksis

14.30 – 14.45: Pause med mat 

14.45 - 16.00: Felles avslutning med oppsummering:  

14.45 – 15.30: Positive praksiserfaringer for hvordan styrke utøvelsen av åndelig omsorg for pasientene og pårørende

Karen Iren Høyland – fagutviklingssjukepleiar Stord sjukeheim

Kari Hamre – sjukepleiefagleg konsulent Ladegården sykehjem

Audhild Helgaas – sjukepleiar Solli DPS

Anna Dalaker – sjukehusprest Tasta sjukeheim, Stavanger

Britt Moene Kuven – førstelektor VID, fakultet for helsefag

15.30 – 15.45: Hva kan forsking om livsfortellinger lære oss?  v/Oddgeir Synnes 

15.45 – 16.00: Hvordan arbeide videre til oppfølgingskonferanse torsdag 23 mars kl. 12-14. Teams.